Priser og vilkår

Prisen er fra 1 875,- ink. mva pr. time. Timesatsen fastsettes ut i fra oppdragets art og kompleksitet. Vilkår avtales nærmere for det enkelte oppdrag og nedtegnes i egen oppdragsbekreftelse til klient.

Fri rettshjelp og fri sakførsel:

I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har, men i mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp eller ikke. Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i behovsprøvde sakstyper dersom enslig søker på søknadstidspunktet har skattbar brutto månedsinntekt (summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag) over kr. 29 167,-, dvs. over kr. 350 000,- på årsbasis, eller skattbar formue over kr. 150 000,-. Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelse i form av egen bolig av normal verdi, eller driftsmidler. Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en samlet brutto inntektsgrense for husstanden med kr. 540 000,-, totalt kr. 45 000,- pr. måned. Formuesgrensen forhøyes ikke tilsvarende, slik at samlet formue ikke må overstige kr. 150 000,-.

I saker hvor det er innvilget fritt rettsråd utgjør egenandelen kr. 1 140,-. I saker hvor det er innvilget fri sakførsel utgjør egenandelen inntil 25% av kostnadene, begrenset oppad til 8 ganger offentlig salærsats, totalt kr. 9 120,-. Det offentlige dekker merverdiavgiften på egenandelen. Satsene gjelder fra 01.01.2023.

Les mer om fri rettshjelp og fri sakførsel her: www.frirettshjelp.no

KLAGE

Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage hvis advokaten har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær. Les mer her: www.advokatenhjelperdeg.no